IUI

Ratikorn asked 1 year ago

อยากทราบค่าใช้จ่ายการทำ IUI ค่ะ

1 Answers
Admin Staff answered 1 year ago

ค่าใช้จ่ายในการทำ IUI หรือ ฉีดเชื้อ อยู่ประมาณ 20,000-30,000 บาทค่ะ

Your Answer

6 + 14 =