%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-iui-%e0%b8%81%e0%b8%b1

ถาม-ตอบCategory: ปรึกษาต้องการมีบุตร%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-iui-%e0%b8%81%e0%b8%b1
รัชนีภรณ์ asked 1 year ago

อยากทราบค่าใช้จ่ายในการทำ IUI กับค่าใช้จ่ายของ ICSI ค่ะ

1 Answers
Admin Staff answered 1 year ago

IUI ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000-30,000 บาท  ส่วน ICSI ค่าใช้จ่ายประมาณ 250,000-300,000 บาท ค่ะ

Your Answer

11 + 9 =