มีบุตร…ไม่ยากทำอย่างไร

1. มีบุตรในช่วงวัยที่เหมาะสม ในยุคสมัยปัจจุบันคู่สมรสมีแนวโน้มมีบุตรช้าลงหรือเลื่อนการมีบุตรออกไป อาจจะไปด้วยภาวะเศรษฐหิจ สภาพความพร้อมของครอบครัว การเรียนหรือการศึกษาระดับสูง หน้าที่การงานที่ยังเอื้ออำนวยต่อการมีบุตร

1 3 4 5