ให้การปรึกษา หาสาเหตุ การตรวจรักษาภาวะมีบุตรยาก

  1. ภาวะมีบุตรยากคือการที่คู่สมรสอยู่กินฉันสามีภรรยาเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี แล้วยังไม่มีบุตรโดยไม่ได้มีการคุมกำเนิดใดๆ หรือ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ในคู่สมรสที่ภรรยาอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
  2. สาเหตุของภาวะมีบุตรยากมีหลากหลายปัจจัย การให้คำปรึกษาและการตรวจหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากเป็นการประเมินสภาวะความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจของคู่สมรส รวมถึงการนำไปสู่แนวทางการให้การรักษาภาวะมีบุตรยากต่อไป
  3. การรักษาภาวะมีบุตรยากนั้นขึ้นกับสาเหตุและพิจารณาตามความเหมาะสมของคู่สมรสแต่ละราย