การใช้เลเซอร์ตัดเปลือกตัวอ่อนเพื่อช่วยการฟักของตัวอ่อน

เทคโนโลยีช่วยการฟักของตัวอ่อน (ASSISTED HATCHING) ตัวอ่อนก่อนระยะการฝังตัวจะมีเปลือกใสๆหุ้มอยู่ มีหน้าที่ปกป้องตัวอ่อนระยะแรกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เมื่อถึงระยะ BLASTOCYST ตัวอ่อนจะต้องฟักออกมาจากเปลือกเพื่อเกาะกับผนังโพรงมดลูกและฝังตัวลงไป แต่บางครั้งพบว่าเกิดการล้มเหลวของการฟักและฝังตัวของตัวอ่อนซึ่งอาจเนื่อง มาจาก ตัวอ่อนมีเปลือกที่หนาเหนียวหรือแข็ง ทั้งนี้อาจเป็นผลอันเนื่องมาจากอายุของผู้ป่วย การเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ ขบวนการแช่แข็งตัวอ่อน คุณภาพของตัวอ่อน การสร้างเอนไซม์ของตัวอ่อนไม่เพียงพอที่จะย่อยเปลือกได้ จึงได้มีการศึกษาและพบว่าการตัดเปลือกบางส่วนเพื่อช่วยในการฟักของตัวอ่อนทำ ให้อัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้นอย่างชัดเจน

ปัจจุบันศูนย์การแพทย์นวบุตรได้นำเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและทันสมัยล่าสุดใน ขณะนี้ โดยใช้แสงเลเซอร์ในการตัดเปลือกตัวอ่อนเพื่อช่วยในการฟัก และการเจาะเปลือกเพื่อนำเซลล์ไปตรวจความผิดปกติของโครโมโซมก่อนที่จะใส่ตัว อ่อนกลับให้แก่คนไข้