การเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะบลาสโตซีสต์

การเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะบลาสโตซีสต์ (BLASTOCYST CULTURE)

ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาน้ำยาเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ให้สามารถเลี้ยงได้ถึงในระยะBLASTOCYST ซึ่งส่งผลให้สามารถคัดเลือกและประเมินตัวอ่อนได้ดีขึ้น ดังนั้นถ้าเราสามารถเลี้ยงตัวอ่อนได้ถึงระยะ BLASTOCYST เราก็อาจจะใส่ตัวอ่อนจำนวนน้อยลง เพื่อเป็นการลดอุบัติการณ์การตั้งครรภ์แฝด