September 27, 2016

ให้การปรึกษาก่อนการสมรส/เตรียมก่อนการมีบุตร

Q House MD

 

ให้บริการการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์

การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (THALASSEMIA)

ตรวจคัดกรองโรคต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และการมีบุตร

การวางแผนการมีบุตรและการคุมกำเนิดที่เหมาะสม

การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการมีบุตร การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ