September 27, 2016

การใช้เลเซอร์ตัดเปลือกตัวอ่อนเพื่อช่วยการฟักของตัวอ่อน

6

ภาพแสดงรอยตัดเปลือกของตัวอ่อนเพื่อช่วยในการฟักของตัวอ่อน (LASER ASSISTED HATCHING)

 

ตัวอ่อนก่อนระยะการฝังตัวจะมีเปลือกใสๆหุ้มอยู่มีหน้าที่ปกป้องตัวอ่อนระยะแรกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

เมื่อถึงระยะ BLASTOCYST ตัวอ่อนจะต้องฟักออกมาจากเปลือกเพื่อเกาะกับผนังโพรงมดลูกและฝังตัวลงไป

แต่บางครั้งเกิดการล้มเหลวของการฟักและฝังตัวของตัวอ่อนซึ่งอาจเนื่อง มาจาก ตัวอ่อนมีเปลือกที่หนาเหนียวหรือแข็ง

ทั้งนี้อาจเป็นผลอันเนื่องมาจากอายุของผู้ป่วย การเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ ขบวนการแช่แข็งตัวอ่อน

คุณภาพของตัวอ่อน การสร้างเอนไซม์ของตัวอ่อนไม่เพียงพอที่จะย่อยเปลือกได้

การศึกษาและพบว่าการตัดเปลือกบางส่วนเพื่อช่วยในการฟักของตัวอ่อนทำให้อัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้นอย่างชัดเจน

 

ปัจจุบันศูนย์การแพทย์นวบุตรได้นำเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและทันสมัยล่าสุดใน ขณะนี้

โดยใช้แสงเลเซอร์ในการตัดเปลือกตัวอ่อนเพื่อช่วยในการฟัก และการเจาะเปลือก

เพื่อนำเซลล์ไปตรวจความผิดปกติของโครโมโซมก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนกลับให้แก่คนไข้