September 27, 2016

การเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะบลาสโตซีสต์

BLASTOCYST CULTURE

การเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะบลาสโตซีสต์ (BLASTOCYST CULTURE)


ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาน้ำยาเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ให้สามารถเลี้ยงได้ถึงในระยะBLASTOCYST

ซึ่งส่งผลให้สามารถคัดเลือกและประเมินตัวอ่อนได้ดีขึ้น

ดังนั้นถ้าเราสามารถเลี้ยงตัวอ่อนได้ถึงระยะ BLASTOCYST

เราก็อาจจะใส่ตัวอ่อนจำนวนน้อยลง เพื่อเป็นการลดอุบัติการณ์การตั้งครรภ์แฝด